Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo - SUMA Consulting, s.r.o.

Podvojné účtovníctvo

 
  • prvotné spracovanie predložených dokladov
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie účtovného denníka
  • vedenie hlavnej knihy
  • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
  • evidencia majetku
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky -- príprava podkladov pre spracovanie daňového priznania vrátane príloh, inventarizácia účtov pohľadávok a záväzkov, jednotlivých zložiek majetku, vrátane vyhotovenia príslušných výkazov (Daňové priznanie, Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky)
  • spracovanie štatistických výkazov
  • vypracovanie firemných interných smerníc
 
 
© 2023 SUMA Consulting, s.r.o. | tvorba web stránok